Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
70 rocznica wybuchu
II wojny światowej
Jarosław, dnia 20 września 2009 r.

„Dopiero wolność niesie godność...” (Sługa Boża Anna Jenke)


1.Dziękując bardzo serdecznie za zaszczyt dzielenia się Słowem Boga, dzisiaj na temat wolności i godności, w tym bez wątpienia dramatycznym, ale i ostatecznie zwycięskim kontekście rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Historia stworzenia ukazuje nam raj jako ojczyznę doskonałą, w której żył człowiek w swojej naturze ubogaconej łaską Stwórcy. Natura i łaska przenikały całe rajskie bytowanie naszych praojców Adama i Ewy oraz określały ich wolność i zarazem godność Dzieci Bożych. Tzn., że człowiek rajski był zarazem wolny w Bogu jak i też w swojej godności wielki, czyli doskonały w Nim. Ale raj nie był pomyślany przez Stwórcę jako wieczny raj, lecz pomimo jego doskonałości raj umieszczony był zamysłem Boga w Trójcy Świętej Jedynego w doskonałym czasie i doskonałej przestrzeni tego kosmosu. Co t oznaczało? Przed rajskim człowiekiem została zatem otwarta droga do wieczności, ale poprzez czas i w przestrzeni tegoż wszechświata. Raj jako dar i zaproszenie Stwórcy dla rozumnego i wolnego człowieka a poprzez niego także dla jego kosmosu był jednocześnie oczekiwaniem Boga na definitywne opowiedzenie się człowieka za Bogiem i wiecznością, czyli oczekiwaniem Stwórcy na odpowiedź stworzenia.